Home > Archives > Database > แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สัก
และตารางผลผลิตของสวนป่าไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 

แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สัก และตารางผลผลิตของสวนป่าไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Soil suitability map for teak plantation and Yield table for Teak plantation in the Northeast of Thailand

ตีพิมพ์เมื่อ 29 มีนาคม 2556
ปรับปรุงใหม่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ไม้สัก (Tectona grandis) เป็นชนิดไม้พื้นเมืองที่มีค่าของประเทศไทย ไม้สักเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบของบ้าน จึงเป็นชนิดไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกและจัดการโดยเกษตรกรเพื่อผล
ทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งยังเหมาะสมต่อการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ เนื่องจากมีการเติบโตเร็ว
และให้ไม้ซุงที่มีราคาสูง สักจะเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีลักษณะดินที่เหมาะสม ดังนั้นการคาดหวังผลผลิตในอนาคต
จึงต้องคำนึงถึงการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกสร้างสวนป่า ข้อมูลเรื่องการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมจึง
เป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยในการตัดสินใจของเกษตรกรผู้ปลูกสวนสัก ในปัจจุบันยังไม่มีแผนที่ที่แสดงถึงพื้นที่ที่มีดินที่
เหมาะสมสำหรับการปลูกสัก ทำให้เกษตรกรหลายรายผิดหวังกับผลที่ได้จากการปลูกสร้างสวนป่าสักในพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสม ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS) ได้จัดทำโครงการวิจัยร่วมกับ
กรมป่าไม้ของประเทศไทย (RFD) เพื่อส่งเสริมการจัดการสวนป่าสักโดย เกษตรกรอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาความ
เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สัก และตารางผลผลิตของสวนป่าไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
ดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกรมป่าไม้และ JIRCAS โดย เอกสารดังกล่าว
ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวไทย โดยมีคำอธิบายในส่วนที่สำคัญเป็นภาษาอังกฤษ
อยู่ด้านล่างของภาษาไทย

ข้อสังเกตในการใช้งาน

 1. แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักจัดทำครอบคลุมใน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู
  จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 1. แผนที่นี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการสำรวจภาคสนามและใช้แผนที่แสดงกลุ่มดินของประเทศไทย ซึ่งพัฒนา
  ขึ้นโดยกรมพัฒนาที่ดินของประเทศไทย และนำมาพัฒนาชั้นความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกสัก
  โดยแบ่งออกเป็น 5 ชั้น จาก 1 (เหมาะสมมากที่สุด) ถึง 5 (ไม่มีความเหมาะสม) โดยแสดงข้อจำกัดบาง
  ประการในชั้นที่ 2-5 เช่น n (ปริมาณธาตุอาหารไม่เหมาะสม) f (มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรือน้ำขัง)
  g (มีกรวดผสมหรือดินตื้น) และ d (มีปัญหาการระบายน้ำ) โดยไม่ได้ครอบคลุมถึงพื้นที่บริเวณที่มี
  ความลาดชันสูงมากกว่า 35% (slope complex: SC) และแหล่งน้ำ (water area: W)
  นอกจากนี้ยังได้มีการแสดงภาพของลักษณะดินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของดินใน
  ภาคสนาม
 1. เมื่อนำชั้นความเหมาะสมของดินเทียบกับชั้นคุณภาพของพื้นที่ซึ่งแสดงไว้ในตารางผลผลิตสวนป่าสักใน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จะสามารถคาดการณ์ผลผลิตในอนาคตของสักจากการ
  ใช้แผนที่ความเหมาะสมของดินร่วมกับตารางผลผลิต

SSC
ชั้นความเหมาะสมของดิน

Site quality class
ชั้นคุณภาพของพื้นที่

Site index
ดัชนีชั้นคุณภาพพื้นที่

1 1 30
2 2 26
3 3 22
4 4 18
5 5 14
 1. การเติบโตของสักอาจแตกต่างจากการเติบโตตามชั้นความเหมาะสมของดิน เนื่องจากผลของการจัดการ
  บำรุงรักษาสวนป่า
 1. ใช้แผนที่ภูมิประเทศ L7018 มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ใน
  การแสดงจุดสังเกต รวมถึงถนน เส้นทางน้ำ และเขตปกครอง
 1. ลิขสิทธิ์ของแผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู
  แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น
  แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอุบลราชธานี
  และตารางผลผลิตสวนป่าไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นและกรมป่าไม้

ดาวน์โหลด (e-book)

แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู 2555
Soil suitability map for teak plantation in Udon Thani and Nong Bua Lam Phu Provinces 2012

 • ภาคภาษาไทย (พร้อมภาพตัวอย่างดิน)
  • ฉบับสมบูรณ์ (pdf26.53MB)
  • ฉบับแยกส่วน
   • สารบัญ (pdf43KB)
   • คำนำ วิธีการ การใช้แผนที่ (pdf244KB) (หน้า 1-9)
   • ดัชนีแผนที่ (pdf352KB) (หน้า 10-11) ภาพรวมของแผนที่ทั้งหมด (pdf192KB) (หน้า 56)
    • A B (pdf2.64MB) (หน้า 12-19)
    • C (pdf4.26MB) (หน้า 20-28 )
    • D (pdf4.22MB) (หน้า 29-36)
    • E (pdf4.73MB) (หน้า 37-46)
    • F (pdf3.59MB) (หน้า 47-55)
   • ภาคผนวก (pdf4.00MB) (หน้า 57-70) (ภาพตัวอย่างดิน)
   • ปกหน้า (pdf1.42MB) และปกหลัง (pdf800KB)
 • ภาคภาษาอังกฤษในส่วนที่สำคัญ (pdf349KB)

แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 2558
Soil suitability map for teak plantation in Chaiyaphum and Khon Kaen Provinces 2015

 • ภาคภาษาไทย (พร้อมภาพตัวอย่างดิน)
  • ฉบับสมบูรณ์ (pdf20.29MB)
  • ฉบับแยกส่วน
   • สารบัญ (pdf122KB)  
   • คำนำ วิธีการ การใช้แผนที่ และภาพรวมของแผนที่ทั้งหมด (pdf2.78MB) (หน้า 1-11)
   • ดัชนีแผนที่ (pdf342KB) (หน้า 12-13)
    • A B (pdf3.51MB) (หน้า 14-21)
    • C (pdf3.50MB) (หน้า 22-29 )
    • D (pdf3.22MB) (หน้า 30-36)
    • E (pdf3.27MB) (หน้า 37-43)
    • F (pdf1.64MB) (หน้า 44-47)
   • ภาคผนวก (pdf1.13MB) (หน้า 48-52) (ภาพตัวอย่างดิน)
   • ปกหน้า (pdf660KB) และปกหลัง (pdf346KB)

แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอุบลราชธานี 2558
Soil suitability map for teak plantation in Buri Ram and Ubon Ratchathani Provinces 2015

 • ภาคภาษาไทย (พร้อมภาพตัวอย่างดิน)
  • ฉบับสมบูรณ์ (pdf22.70MB)
  • ฉบับแยกส่วน
   • สารบัญ (pdf164KB)
   • คำนำ วิธีการ การใช้แผนที่ และภาพรวมของแผนที่ทั้งหมด (pdf566KB) (หน้า 1-12)
   • จังหวัดบุรีรัมย์ ดัชนีแผนที่ (pdf292KB) (หน้า 13-14)
    • A B (pdf2.27MB) (หน้า 15-19)
    • C (pdf2.32MB) (หน้า 20-24)
    • D (pdf1.95MB) (หน้า 25-28)
    • E (pdf1.39MB) (หน้า 29-32)
   • จังหวัดอุบลราชธานี ดัชนีแผนที่ (pdf282KB) (หน้า 33-34)
    • A B (pdf4.42MB) (หน้า 35-42)
    • C (pdf3.36MB) (หน้า 43-48)
    • D (pdf2.16MB) (หน้า 49-52)
    • E F (pdf2.58MB) (หน้า 53-58)
   • ภาคผนวก (pdf1.42MB) (หน้า 59-66) (ภาพตัวอย่างดิน)
   • ปกหน้า (pdf355KB) และปกหลัง (.pdf"346KB)

แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอุบลราชธานี
Soil suitability map for teak plantation in Buri Ram and Ubon Ratchathani Provinces 2015

 • ภาคภาษาไทย (พร้อมภาพตัวอย่างดิน)
  • ฉบับสมบูรณ์ (pdf22.70MB)
  • ฉบับแยกส่วน
   • สารบัญ (pdf164KB)
   • คำนำ วิธีการ การใช้แผนที่ และภาพรวมของแผนที่ทั้งหมด (pdf566KB) หน้า 1-12
   • จังหวัดบุรีรัมย์ ดัชนีแผนที่ (pdf292KB) หน้า 13-14
    • A B (pdf2.27MB) หน้า 15-19
    • C (pdf2.32MB) หน้า 20-24
    • D (pdf1.95MB) หน้า 25-28
    • E (pdf1.39MB) หน้า 29-32
   • จังหวัดอุบลราชธานี ดัชนีแผนที่ (pdf282KB) หน้า 33-34
    • A B (pdf4.42MB) หน้า 35-42
    • C (pdf3.36MB) หน้า 43-48
    • D (pdf2.16MB) หน้า 49-52
    • E F (pdf2.58MB) หน้า 53-58
  • ภาคผนวก (pdf1.42MB) หน้า 59-66 (ภาพตัวอย่างดิน)
  • ปกหน้า (pdf355KB), และปกหลัง (.pdf"346KB)

ตารางผลผลิตสวนป่าไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2554
Yield table for Teak plantation in the Northeast of Thailand 2011

 • ปรับปรุงข้อมูลใหม่ เมื่อ 3 กรกฎาคม 2557: "ความโตเฉลี่ย" หน้า 28-29
  • ภาคภาษาไทยต้นฉบับ (pdf1.61MB)
  • ภาคภาษาไทยต้นฉบับพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษบางส่วน (pdf 1.62MB)

การปรับปรุงข้อมูล

 • 29 มีนาคม 2556 : แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู  และตารางผลผลิตของสวนป่าไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตีพิมพ์และนำเสนอใน homepage ของ JIRCAS
 • 3 กรกฎาคม 2557 : ตารางผลผลิตของสวนป่าไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงข้อมูลใหม่
 • 7 มกราคม 2559 : แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น เพิ่มเติม
 • 16 กุมภาพันธ์ 2559 : แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มเติม