Home >> Charophyta >> Zygnematales >> Spirogyra sp. 1 >> photo2
Zygnematales, Zygnemataceae

Spirogyra sp. 1

Spirogyra sp. 1 photo2

back